hkmartin.sk
hkmartin.sk

Všetky informácie, ktoré uvediete o svojej osobe, sú chránené v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov.Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.
Podmienky spracovania osobných údajov
Tieto podmienky spracúvania osobných údajov sú splnením informačnej povinnosti vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“).
V tomto dokumente sú podrobné informácie o spracovaní Vašich osobných údajov, preto im venujte patričnú pozornosť.
1. Základné informácie
1.1 Prevádzkovateľom informačného systému je: HK Martin s.r.o., Gorkého 2, 036 01 Martin
IČO: 51861861 Zapísaný v OR OS v Žiline, odiel Sro, vložka číslo. 70558/L
Jednotné kontaktné miesto:
Spoločnosť HK Martin s.r.o. zaviedla jednotné kontaktné miesto, kam sa môže dotknutá osoba kedykoľvek obrátiť so svojimi otázkami a žiadosťami, prípadne realizáciou niektorých práv v zmysle GDPR.
Kontaktná osoba: Katarína Plicová
Korešpondenčná adresa: Gorkého 2, 036 01 Martin
Telefonický kontakt: +421 915 858 839
e-mail: office@hkmartin.sk
2. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ
2.1 Pokiaľ je Záujemcom fyzická osoba („dotknutá osoba“), HK Martin s.r.o. (ďalej ako „prevádzkovateľ“) bude pri plnení zmluvy spracovávať jej osobné údaje.
Aktívnym potvrdením súhlasu so Všeobecnými podmienkami (zakliknutím príslušného políčka) a následným odoslaním registrácie či inak označenej požiadavky na dodanie alebo sprístupnenie konkrétnej služby:

 • slobodne udeľujete Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov na účely uvedené vo Všeobecných podmienkach v súlade s nariadením a zákonom,
 • potvrdzujete, že vami vyplnené osobné údaje sú správne a aktuálne,
 • súčasne potvrdzujete, že v prípade, ak máte menej ako 16 rokov, vám bol zákonným zástupcom (napr. rodičom) poskytnutý alebo schválený súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

2.2 Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutej osoby na účely:

 • vybavenia a odoslania objednávky (e-shop: www.hkmartin.sk ) – meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt, e-mailový kontakt na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
 • plnenia zákonnej povinnosti stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (napr. povinnosť uchovávať účtovné a daňové doklady);
 • preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR;
 • zasielanie obchodných oznámení, realizovanie marketingových a reklamných aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách (LP marketing) na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, v prípade ak dotknutá osoba udelila súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu emailová adresa na tento účel;

2.3 Dotknutá osoba poskytuje osobné údaje dobrovoľne za účelom uzatvorenia Kúpnej zmluvy, splnenia povinností zmluvných strán vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s prevádzkovateľom a príslušným prepravcom tovaru.
Zoznam spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby:
e-shop www.hkmartin.sk : Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail
allforfan marketing: e-mail
Okruh dotknutých osôb
2.4 Dotknutými osobami sú najmä fyzické osoby, ktoré majú záujem uzatvoriť a/alebo uzatvorili Kúpnu zmluvu s HK Martin s.r.o. prostredníctvom stránky https://www.hkmartin.sk
Zdroj osobných údajov
2.5 Osobné údaje získava spoločnosť HK Martin s.r.o.. priamo od dotknutej osoby, alebo od jej zástupcu. Tieto osobné údaje uvádza dotknutá osoba prostredníctvom vyplnenia formulárov na stránke www.hkmartin.sk alebo ich môže odvodiť z iných údajov, ktorými o dotknutej osobe disponuje.
Doba uchovávania
2.6 Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať a uchovávať osobné údaje Záujemcu po dobu platnosti a účinnosti zmluvy, ako i po ukončení zmluvného vzťahu, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, najmä na účely fakturácie, prijímania a evidencie platieb, evidencie, vymáhania a postupovania pohľadávok, vybavovania sťažností a reklamácií Záujemcu, ako aj na uplatnenie si práv alebo plnenie povinností stanovených právnymi predpismi.
2.7 Osobné údaje budú spracovávané iba po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom k účelu ich spracovania. Spracúvané osobné údaje sa uchovávajú v nevyhnutnom rozsahu a vo forme, ktorá umožňuje vašu identifikáciu najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na naplnenie účelu, na ktorý sa spracúvajú. Následne Prevádzkovateľ zabezpečí bez zbytočného odkladu likvidáciu (vymazanie alebo anonymizovanie) Vašich osobných údajov v zmysle nariadenia a zákona.
2.8 Osobné údaje budú spracovávané iba po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom k účelu ich spracovania. S ohľadom na vyššie uvedené:
e-shop www.hkmartin.sk: k tomuto účelu budú osobné údaje spracovávané do zániku záväzkov z príslušnej zmluvy uzavretej s dotknutou osobou. Tým nie je dotknutá možnosť prevádzkovateľa tieto osobné údaje následne ďalej spracovávať (v nevyhnutnom rozsahu) k účelu podľa čl. 2.2 písm. b), c), d);
K účelu podľa čl. 2.2 písm. b) týchto podmienok budú osobné údaje spracovávané po dobu trvania príslušnej právnej povinnosti prevádzkovateľa;
allforfan marketing: k účelu zasielania obchodných oznámení na marketingové účely podľa čl. 2.2 písm. d) týchto podmienok budú osobné údaje spracovávané do času odvolania tohto súhlasu Záujemcom.
2.9 V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je prevádzkovateľ povinný napriek ukončeniu zmluvného vzťahu archivovať zmluvy po dobu 10 rokov (po strate platnosti) a faktúry po dobu 10 rokov.
Poučenie o povinnosti/dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje
2.10 Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby za účelom vybavenia a odoslania objednávky je zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba nemá zákonom uloženú povinnosť osobné údaje poskytnúť, ale tieto údaje prevádzkovateľ potrebuje k uzavretiu a plneniu zmluvy.
2.11 Poskytnutie osobných údajov na marketingové účely je dobrovoľné a dotknutá osoba naň dáva osobitný súhlas. Dotknutá osoba má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.
Príjemcovia a kategórie príjemcov osobných údajov
2.12 Osobné údaje dotknutej osoby nie sú sprístupňované tretím osobám, okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá osobitný zákon.
2.13 Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované:

 • súdom, iným orgánom verejnej správy a iným orgánom štátu, ak je to potrebné na uplatnenie práv prevádzkovateľa voči Záujemcovi alebo splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa,
 • tretím osobám, ktoré budú na základe poverenia prevádzkovateľa konať v jeho mene pri poskytovaní služieb alebo pri výkone inej činnosti súvisiacej s poskytovaním služieb, a to na účely poskytovania služieb a v súvislosti s ich poskytovaním a pod.,
 • tretím osobám, ktoré budú na základe poverenia prevádzkovateľa vykonávať hodnotenie kvality a spokojnosti (systémy hodnotenia kvality služieb a spokojnosti zákazníkov);
 • externým spoločnostiam, ktoré spravujú systémy prevádzkovateľa alebo poskytujú iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti.

2.14 Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných s prevádzkovateľom v samostatnej písomnej zmluve.
Forma zverejnenia
2.15 Osobné údaje nebudú zverejnené
Prenos osobných údajov do tretích krajín
2.16 Osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získava a spracúva, nie sú predmetom prenosu do tretej krajiny/mimo EÚ.
3. Poučenie o právach dotknutej osoby
3.1 Riadne a zákonné spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb je pre prevádzkovateľa dôležité a zabezpečenie ochrany osobných údajov je jeho významnou prioritou. Pri spracúvaní osobných údajov môže dotknutá osoba uplatniť u prevádzkovateľa nasledujúce práva:

 • právo na informácie o spracúvaní osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
 • právo na opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • právo na výmaz osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • právo na prenos osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • právo odvolať kedykoľvek súhlas.

Ako uplatniť práva vzťahujúce sa na ochranu osobných údajov
3.2 Uplatňovať svoje práva alebo klásť otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov môžete na základe žiadosti zaslanej priamo Prevádzkovateľovi alebo zodpovednej osobe ustanovenej Prevádzkovateľom a to využitím adries uvedených v bode 1.1. týchto podmienok.
3.3 Udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle týchto Podmienok beriete na vedomie, že ak bude vaša žiadosť podľa bodu 3.1. Podmienok zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže s prihliadnutím na obsah žiadosti:

 • požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo
 • odmietnuť konať na základe žiadosti.

3.4 Zároveň beriete na vedomie, že pred vybavením žiadosti podľa bodu 3.2. Podmienok musí Prevádzkovateľ v prvom rade spoľahlivo overiť vašu totožnosť, aby nemohlo dôjsť k zneužitiu vašich práv. Z toho dôvodu môže Prevádzkovateľ požiadať o poskytnutie dodatočných informácií či dokladov potrebných na verifikovanie identity dotknutej osoby (vašej identity), ak má oprávnené pochybnosti o identite žiadateľa. Ak ani postupom podľa predchádzajúcej vety nebude Prevádzkovateľ schopný preukázateľne verifikovať identitu dotknutej osoby (vašu identitu), bude o tom žiadateľa zodpovedajúcim spôsobom informovať, ak je to možné, a odmietne konať na základe žiadosti.
4. Ak nie je žiadosti dotknutej osoby vyhovené, kde sa môže sťažovať?
4.1 V prípade, ak prevádzkovateľ žiadosti alebo námietke dotknutej osoby nevyhovie, dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika, ako dozorný orgán. Na tento Úrad na ochranu osobných údajov sa môže dotknutá osoba obrátiť so svojim podnetom i priamo.
5. Záverečné ustanovenia
5.1 Pojmy použité v týchto podmienkach, ktoré tu nie sú definované, majú rovnaký význam a obsah ako rovnaké pojmy použité vo Všeobecných podmienkach.
5.2 Súčasťou zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky vrátane Podmienok spracúvania osobných dajov, ak nie je dohodnuté inak.
5.3 Tieto podmienky spracúvania osobných údajov sa vzťahujú na Kupujúcich, ktorí sú fyzickými osobami.
5.4 Prevádzkovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto Podmienky spracúvania osobných údajov rovnakým spôsobom ako Všeobecné obchodné podmienky. Tieto podmienky sa zverejňujú na internetovej stránke
5.5 Uzavretím zmluvy dotknutá osoba potvrdzuje, že sa oboznámila s informáciami o spracovaní osobných údajov uvedenými v tomto článku podmienok a že voči nej poskytovateľ splnil informačnú povinnosť podľa GDPR.

COOKIES
Čo sú to cookies?
Cookies sú malé, neškodné textové súbory ukladané webovou stránkou do vášho počítača alebo iného zariadenia na prehliadanie internetu.
Použitie cookies
Spôsobov využitia súborov cookies je veľa, ich primárnou funkciou je však ukladanie informácií o Vašej aktivite na internete. Pri používaní webovej stránky spoločnosti HK Martin s.r.o. nezaznamenávame žiadne informácie, podľa ktorých by bolo možné Vás identifikovať. Všetky informácie sú anonymné. Váš pohyb po stránke zaznamenávame len preto, aby sme si vytvorili lepší prehľad o tom, ako sa naša stránka využíva a vylepšili jej obsah a funkčnosť. Pre viac informácií navštívte nasledovný odkaz – https://policies.google.com/…gies/cookies

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)
Všeobecné ustanovenia
Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre e-shop (ďalej len „VOP“) sú platné a účinné od 15. 10. 2015 a vzťahujú sa na uzatváranie všetkých kúpnych zmlúv medzi spoločnosťou HK Martin s.r.o., Gorkého 2, 036 01 Martin, IČO: 51861861 IČ DPH : SK2120810637 
podľa §4 Zapísaný v OR OS v Žiline, odiel Sro, vložka číslo. 70558/L (ďalej len „Predávajúci“) a zákazníkom (ďalej len „Kupujúci“) realizovaných v súvislosti alebo na základe kúpy tovaru z ponuky Predávajúceho zverejnenej cez internetový obchod na adrese www.hkmartin.sk (ďalej len „e-shop“) a sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej len „kúpna zmluva“), pokiaľ sa strany výslovne nedohodli na inej úprave.
Nákup tovaru na internetovej stránke www.hkmartin.sk môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.
Kontaktné údaje na Predávajúceho sú nasledujúce:
e-mail: merch@hkmartin.sk
telefón: +421 911 328 434
Korešpondenčná adresa: HK Martin s.r.o.
Gorkého 2 , 036 01 Martin
IČO: 51861861
DIČ: 2023994687
IČ DPH : SK2120810637
Číslo účtu IBAN : SK13 0900 0000 0051 4781 7026
SWIFT : GIBASKBX
Pracovná doba: 8:00 – 16:00 v pracovných dňoch
Znenie týchto VOP môže Predávajúci jednostranne meniť či dopĺňať. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia sú účinné ich zverejnením na stránke www.hkmartin.sk. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté pred účinnosťou zmien alebo doplnení.
VOP ako aj všetky dokumenty súvisiace s uzatvorením kúpnej zmluvy sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.
Orgán dozoru, ktorý vykonáva dohľad nad predávajúcim je:
SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA
Inšpektorát SOI ,
Predmestská 71, 011 79 Žilina 1

O registrácii
„Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme HK Martin s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy HK Martin s.r.o.. Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: merch@hkmartin.sk alebo na uvedenej pevnej adrese. Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.“

Objednávka
Tovar si môžete objednať pridaním tovaru do virtuálneho košíka a následným správne vyplneným objednávacím formulárom.
Tovar je možné objednať aj telefonicky tel. čísle +421 911 328 434 a mailom na adrese: merch@hkmartin.sk
Odoslaním tejto objednávky predstavujúcej objednávku s povinnosťou platby Kupujúci vykoná neodvolateľnú ponuku Predávajúcemu na uzavretie kúpnej zmluvy.
Objednávku je možné zrušiť telefonicky na hore uvedenom telefónnom čísle, alebo mailom na adresu merch@hkmartin.sk. Vašu objednávku môžete zrušiť do 24 hodín od uskutočnenia platby. Vyzvite nás mailom alebo telefonicky a my Vám vrátime peniaze na Vami zadaný účet.
Objednávka urobená Kupujúcim v zmysle týchto VOP je objednávkou, ktorej súčasťou je povinnosť Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s povinnosťou zaplatiť na základe uskutočnenej objednávky kúpnu cenu.
Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu s Kupujúcim, a to najmä, ak ide o osobu, ktorá predtým podstatným spôsobom porušila kúpnu zmluvu alebo tieto VOP alebo vo vzťahu k Predávajúcemu porušovala dobré mravy. Predávajúci si vyhradzuje právo vybraný tovar Kupujúcemu nedodať, a to najmä v prípade, že po odoslaní objednávky došlo k vypredaniu tovaru, tovar sa už nedodáva, nevyrába alebo z technických alebo objektívnych príčin nie je možné tovar dodať za podmienok dohodnutých v objednávke alebo v termíne dodania. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu už zaplatenú finančnú čiastku.
Odoslaním objednávky Kupujúci súhlasí s týmito VOP a vyhlasuje, že mal možnosť sa s týmito VOP zoznámiť pred jej odoslaním.

Platba
Možnosti platby, ktoré poskytujeme na stránke www.hkmartin.sk
– dobierka – platba pri prevzatí zásielky (minimálna cena objednaného tovaru na dobierku je 30 EUR)
– platba vopred bankovým prevodom na SK13 0900 0000 0051 4781 7026 .
Platby zo zahraničia IBAN Číslo účtu IBAN : SK13 0900 0000 0051 4781 7026 SWIFT : GIBASKBX
Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny.

Dodacie a platobné podmienky
Termín dodania je do 14 dní od prijatia objednávky. (v prípade platby vopred je objednávka prijatá po pripísaní platby na náš účet.)
Pri objednávaní personalizovaného dresu, Vám bude tovar odoslaný až po pripísaní peňazí na náš účet a následnej výrobe dresu / do 30 dní /.
Pri posielaní tovaru platia nasledovné termíny dodania:
Slovensko, Česká republika – 14 dní
Európa – 21 dní
Svet (mimo Európy) 21 dní
Pri posielaní tovaru spoločnosťou Slovenská pošta si účtujeme následovné poplatky:
Slovensko 4,00 €
Slovensko – dobierka 4,99 € (minimálna cena objednaného tovaru na dobierku je 10 EUR)
Ostatné ceny
Váha ČESKO EURÓPA OSTATNÉ
do 1 KG 8,2 € 8,8 € 15,8 €
do 2 KG 12,8 € 14,3 € 28,3 €
do 3 KG 9,5 € 20,5 € 25,5 €
do 5 KG 10,5 € 25 € 35,5 €
do 7 KG 12 € 29,5 € 46 €
do 9 KG 14 € 34 € 56 €
do 11 KG 16 € 39 € 66 €
do 13 KG 18 € 43,5 € 76,5 €
do 15 KG 20 € 48 € 86 €
nad 15 KG 40 € 96 € 172 €
*V prípade že reálna hmotnosť objednávky do zahraničia presiahne váhu odhadnutú v objednávke budete kontaktovaní ohľadom doplatenia poštovného.
– osobné prevzatie tovaru je možné na adrese Gorkého 2, 036 01 Martin od 9:00 do 15:00

Predávajúci sa zaväzuje:
Dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednávky Na základe objednávky zákazníka adekvátne zabaliť tovar. Odoslať tovar v dohodnutej cene
V prípade že sa tovar momentálne nenachádza na sklade Vás budeme kontaktovať a dohodneme si nový termín dodania tovaru.
Vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad.
Kupujúci sa zaväzuje:
Prevziať objednaný tovar.
Zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.

Zrušenie nákupu – Odstúpenie od kúpnej zmluvy
Kupujúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní v zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z.z.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Kupujúci, alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je Kupujúci povinný informovať nás o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adresu HK Martin s. r. o., Gorkého 2, 036 01 Martin, e-mail: merch@hkmartin.sk
Ak v tejto lehote Kupujúci odstupuje z dôvodu, že tovar má vady, je vhodné túto skutočnosť v odstúpení uviesť.
Na tento účel môže Kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Ak je predmetom kúpnej zmluvy dodanie tovaru, môže Kupujúci odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Tovar nesmie byť poškodený, používaný iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom Kupujúci odovzdá všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe.
Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý Kupujúci uhradil za tovar alebo službu, vráti Kupujúcemu rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe alebo iným vopred dohodnutým spôsobom späť.
Predávajúci nie je povinný splniť svoju povinnosť pred tým, ako mu je tovar doručený Kupujúcim, alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu. Predávajúci súčasne nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia pre určitý tovar ponúkaný Predávajúcim.
Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku v nasledovných prípadoch:

 • a) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala poskytovať s výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru alebo poskytnutie služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho,
 • d) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • e) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého obal bol po dodaní porušený,
 • f) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • g) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré Kupujúci výslovne požiadal Predávajúceho,
 • h) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak bol tento obal rozbalený.

Ak sa má na základe zmluvy uzatvorenej v zmysle VOP začať poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo, ak o to Kupujúci požiada, Kupujúci udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci uzatvorením zmluvy v zmysle týchto VOP vyhlasuje, že bol poučený o vyššie uvedenej okolnosti, za ktorej stráca právo odstúpiť od zmluvy.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku a tiež právo odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ak:

 • a) tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať, je vypredaný alebo
 • b) zmenila sa cena dodávateľa tovaru

Reklamácie – REKLAMAČNÝ PORIADOK
Kupujúcemu odporúčame, pred prevzatím zásielky od pracovníka prepravnej spoločnosti, skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade, že obal je poškodený, nepreberajte zásielku.
V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti len ako zásielku (dobierky nepreberáme). Balík a reklamovaný tovar musia byť riadne zabalené a musia obsahovať: komplet reklamovaný tovar, faktúru, popis reklamácie, závady a kontaktné údaje kupujúceho.
Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. V prípade uznania reklamácie tieto vynaložené prostriedky predávajúci uhradí kupujúcemu. Ak je reklamácia opodstatnená riešenia reklamácie si vzájomne, predávajúci a kupujúci, dohodnú, pričom kupujúci akceptuje postupnosť:
1. Odstránenie závady
2. Ak sa závada nedá odstrániť tovar bude vymenený za nový alebo dohodou za tovar podobný
3. Ak nie je možné realizovať postupnosť podľa 1 a 2 potom predávajúci vráti peniaze kupujúcemu.
Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci maximálne do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.
Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Ochrana osobných údajov
Informácie o ochrane osobných údajov si môžete prečítať tu.

Škody vzniknuté počas dopravy
HK Martin s.r.o. zodpovedá za škody vzniknuté na tovare počas dopravy k Vám.
Ak sa však tovar poškodí, alebo je odcudzený počas dopravy od Vás k nám v prípade vrátenia tovaru, je zodpovednosť na Vašej strane.

Záruka
Na nami zasielaný tovar poskytujeme 24-mesačnú záruku na výrobné chyby. V tomto prípade slúži faktúra zároveň ako doklad o záručnej lehote.
Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Pri predaji na telefonickú, e-mailovú alebo internetovú objednávku sa dňom prevzatia tovaru rozumie deň, kedy kupujúci prevzal tovar na pošte.
Spoločne s tovarom bude Kupujúcemu dodaný záručný list. Pokiaľ nebude spoločne s tovarom záručný list dodaný, nahrádza ho faktúra alebo predajný doklad z pokladne.

Informácie poskytované pred uzatvorením zmluvy
HK Martin s.r.o., Gorkého 2, 036 01 Martin, IČO: 51861861 IČ DPH : SK2120810637 
podľa §4 Zapísaný v OR OS v Žiline, odiel Sro, vložka číslo. 70558/L,, (ďalej len „Predávajúci“), ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.hkmartin.sk (ďalej len „e-shop“) týmto poskytuje svojím zákazníkom, ktorí sú spotrebiteľmi v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Kupujúci“), pred uzatvorením zmluvy uzavretej na diaľku podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.“) nasledujúce informácie podľa § 3 ods. 1 predmetného zákona:

 1. Hlavné vlastnosti tovaru sú uvedené na stránke e-shopu pri popise a špecifikácii tovaru v náhľade jednotlivého tovaru. Špecifikácia tovaru sa súčasne nachádza v objednávke vyhotovenej podľa VOP Predávajúceho (ďalej len „VOP“).
 2. Predávajúcim je spoločnosť HK Martin s. r. o., Gorkého 2 , 036 01 Martin. Kontaktné údaje Predávajúceho sú nasledovné: telefónne číslo: 0911 328 434 , e – mail: merch@hkmartin.sk web: www.hkmartin.sk

Reklamácie tovaru, sťažnosti alebo iné podnety možno podať na adrese spoločnosti HK Martin s.r.o., Gorkého 2 , 036 01 Martin alebo emailom na merch@hkmartin.sk ; office@hkmartin.sk
3. Cena tovaru vrátane DPH je uvedená pri popise a špecifikácii tovaru v náhľade jednotlivého tovaru a po vložení konkrétneho tovaru do košíka je súčasne celková cena tovaru vrátane DPH uvedená v objednávke tovaru. K celkovej kúpnej cene tovaru v závislosti od Kupujúcim vybraných možností môžu byť započítané náklady na dopravu, dodanie tovaru, poštovné, poplatok za platbu kartou a poplatky za iné služby. O výške poplatkov je Kupujúci informovaný v závislosti od svojho výberu v jednotlivých krokoch uskutočňovania objednávky a tiež na stránkach e-shopu v časti Doprava a platba.
4. Prostriedky diaľkovej komunikácie určené na uzatvorenie zmluvy nie sú číslami so zvýšenou tarifou.
5. Platobné podmienky sú uvedené vyššie vo VOP. Dodacie podmienky sú uvedené vyššie vo VOP. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií sú uvedené vo VOP. Informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania sťažností a podnetov v súvislosti s ochranou osobných údajov sú uvedené vo VOP.
6. Všetky informácie o práve Kupujúceho odstúpiť od zmluvy sú uvedené voVOP v bode Zrušenie nákupu – Odstúpenie od kúpnej zmluvy.
Predávajúci súčasne poskytuje Kupujúcemu nasledujúce poučenie o uplatnení práva Kupujúceho na odstúpenie od zmluvy podľa Prílohy č. 2 zákona č. 102/2014 Z. z. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy je súčasťou VOP – Zrušenie nákupu – Odstúpenie od kúpnej zmluvy, Dôsledky odstúpenia od zmluvy.
7. Predávajúci týmto informuje Kupujúceho, že ak Kupujúci odstúpi od zmluvy uzatvorenej v zmysle týchto VOP, bude znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu, a to v zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 prvá veta zákona č. 102/2014 Z. z., podľa ktorého pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a tiež náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
8. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch, ktoré sú súčasne uvedené i vo VOP:

 • a) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala poskytovať s výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru alebo poskytnutie služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho,
 • d) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • e) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého obal bol po dodaní porušený,
 • f) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • g) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré Kupujúci výslovne požiadal Predávajúceho,
 • h) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov,zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak bol tento obal rozbalený.

Ak sa má na základe zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim začať poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo, ak o to Kupujúci požiada, Kupujúci udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy.
9. Informácie o zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru sú uvedené v článku Záruka vo VOP.
10. Predávajúci nie je viazaný žiadnym kódexom správania.
11. Na základe odoslania objednávky Kupujúcim a jej akceptovania Predávajúcim v zmysle VOP dochádza medzi Predávajúcim a Kupujúcim k jednorazovému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
12. Uzavretím kúpnej zmluvy vzniká Kupujúcemu povinnosť objednaný tovar prevziať v zmysle dohodnutých podmienok dodania a povinnosť za objednaný tovar a objednané súvisiace služby zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti podľa VOP.
13. Kupujúci bude povinný zaplatiť primeranú zálohu na kúpnu cenu Predávajúcemu iba na základe osobitnej dohody a za podmienok, ktoré si Predávajúci a Kupujúci osobitne dohodnú.

Záverečné ustanovenie
Práva a povinnosti medzi predávajúcim a spotrebiteľom, neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia Občianskym zákonníkom Slovenskej republiky.
Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim: fyzickou osobou –podnikateľom, resp. právnickou osobou, neupravené v týchto obchodných podmienkach, sa riadia Obchodným zákonníkom Slovenskej republiky.
Prípadné spory medzi predávajúcim a spotrebiteľom je možné riešiť mimosúdnou cestou. V takomto prípade spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia ( SOI )(§ 3 ods.2, písm. c/ zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov).Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR.
Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov ( SOI ), ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovedal zamietavo, alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania
Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z ich zmluvného vzťahu budú prednostne riešiť dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, pre všetky spory vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim je daná rozhodovacia právomoc príslušnému všeobecnému súdu v občianskoprávnom právnom konaní.

Upozornenie!
Zásielku, ktorá javí známky poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a pod.) v žiadnom prípade nepreberajte. Predídete tak prípadným komplikáciám pri reklamácií poškodeného tovaru.
Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke Predávajúceho v zmysle týchto VOP, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, ochranných známok, obchodných názvov, firemných lôg či patentov Predávajúceho, jeho dodávateľov ani iných subjektov.